Bus Routes in Warwickshire
GeoPunk

Bus Operators in Warwickshire

Bus Operator Bus Number Route Start Date
Abellio74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
National Express Group74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Govia78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Abellio74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Abellio78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Virgin Trains78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Intercity Railways Limited74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Intercity Railways Limited74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Ellie Rose Travel Ltd74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Abellio Greater Anglia74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Crossrail74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Serco-Abellio74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Crossrail74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Crossrail78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Isle of Wight Council78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
North York Moors Historical Railway Trust Ltd74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
North York Moors Historical Railway Trust Ltd74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Great Northern78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Heathrow Airport Holdings/FirstGroup78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
East Midlands Trains74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
First74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Transport for London74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Island Line78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
First74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
First78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
c2c78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Transport for London78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
South West Trains74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
South West Trains74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Virgin Trains74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Virgin Trains74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
National Express Group78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
FirstGroup74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Govia74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Perryman's Buses Ltd78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Govia74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Caledonian Sleeper78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Alasdair MacDonald78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Eurostar International Ltd78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Ellie Rose Travel Ltd78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Isle of Wight Council74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Isle of Wight Council74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Serco-Abellio78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Great Northern74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Island Line74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
FirstGroup/Keolis78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
c2c74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
c2c74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Transport for London78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Heathrow Airport Holdings/FirstGroup74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Heathrow Airport Holdings/FirstGroup74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
easyCoach74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Abellio74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Caledonian Sleeper74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Perryman's Buses Ltd74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Greater Manchester Buses West Limited78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Caledonian Sleeper74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Caledonian Sleeper78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Alasdair MacDonald78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
National Express Group74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
National Express Group74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Govia78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Crossrail74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Eurostar International Ltd74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Thameslink74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Intercity Railways Limited78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Eurostar International Ltd74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Eurostar International Ltd78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Ellie Rose Travel Ltd78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Thameslink78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Serco-Abellio74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Serco-Abellio74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Transport for London74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Island Line78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
First74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
FirstGroup/Keolis74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
West Coast Railway Company Limited74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
North York Moors Historical Railway Trust Ltd78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
FirstGroup/Keolis74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Abellio Greater Anglia78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
West Coast Railway Company Limited78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Transport for London74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
East Midlands Trains78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
easyCoach78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Alasdair MacDonald74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Alasdair MacDonald74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Perryman's Buses Ltd78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Govia74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Greater Manchester Buses West Limited74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
South West Trains78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Greater Manchester Buses West Limited74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
FirstGroup78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Ellie Rose Travel Ltd74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Ellie Rose Travel Ltd74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Thameslink78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Isle of Wight Council74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Intercity Railways Limited74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
c2c74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Abellio Greater Anglia74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
North York Moors Historical Railway Trust Ltd74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Great Northern78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Abellio Greater Anglia74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Abellio Greater Anglia78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
West Coast Railway Company Limited78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Island Line74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Island Line74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
FirstGroup/Keolis78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Caledonian Sleeper74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
East Midlands Trains74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
South West Trains74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Heathrow Airport Holdings/FirstGroup78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
East Midlands Trains74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
East Midlands Trains78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
easyCoach78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Perryman's Buses Ltd74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Perryman's Buses Ltd74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Greater Manchester Buses West Limited78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Thameslink74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Intercity Railways Limited78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Eurostar International Ltd74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
FirstGroup74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Virgin Trains74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
National Express Group78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
FirstGroup74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
FirstGroup78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Abellio78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Virgin Trains78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Thameslink74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Isle of Wight Council78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
West Coast Railway Company Limited74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
West Coast Railway Company Limited74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
North York Moors Historical Railway Trust Ltd78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
FirstGroup/Keolis74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Great Northern74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Serco-Abellio78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Great Northern74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Crossrail78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
First78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
c2c78ANuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
easyCoach74Nuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
easyCoach74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
South West Trains78Nuneaton - University Hospital via Arena Tesco2018-06-03
Greater Manchester Buses West Limited74BNuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Alasdair MacDonald74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Heathrow Airport Holdings/FirstGroup74ANuneaton - Coventry via Bramcote, Wolvey2018-06-03
Spangap Ltd520|FlexibusBaddesley Clinton - Lapworth - Claverdon - Wolverton - Stratford2018-05-29
Spangap LtdB3|FlexibusBedworth - Trenance Road - Bedworth2018-05-29
Spangap Ltd211|FlexibusClifton / Churchover - Rugby2018-05-29
Spangap Ltd69|FlexibusStretton / Ryton / Stoneleigh - Weston Under Wetherley - Leamington2018-05-29
Spangap Ltd214|FlexibusPriors Hardwick - Napton - Flecknoe - Dunchurch - Rugby2018-05-29
Spangap Ltd506|FlexibusReading Court - Bridgetown - Stratford2018-05-29
Spangap Ltd11|FlexibusRugby - St Cross Hospital - Woodlands - St Cross Hospital2018-05-29
Spangap Ltd512|FlexibusStratford - Wilmcote - Great Alne - Alcester - Studley - Redditch2018-05-29
Spangap Ltd538|FlexibusPrincethorpe - Eathorpe - Hunningham - Radford Semele - Leamington2018-05-29
Spangap LtdB2|FlexibusBedworth - Coalpit Fields - Bedworth2018-05-29
Spangap Ltd207|FlexibusHartshill - Grove Farm - Nuneaton2018-05-29
Spangap Ltd498|FlexibusRadford Semele - Harbury - Moreton Morrell - Lighthorne Heath - Gaydon - Banbury2018-05-29
Spangap Ltd210|FlexibusRugby - Newbold - Harborough Magna - Wolvey - Bramcote - Hinckley2018-05-29
Spangap Ltd213|FlexibusRugby - Newbold - Harborough Magna - Shilton - Bulkington2018-05-29
Spangap Ltd505|FlexibusHatton Rock - Hampton Lucy - Charlecote - Wellesbourne - Str2018-05-29
Spangap Ltd241|FlexibusRugby - Newbold - Harborough Magna - Monks Kirby - Wolvey - Nuneaton2018-05-29
Spangap Ltd511|FlexibusClaverdon - Shrewley - Rowington - Lapworth - Beausale - Warwick - Leamington2018-05-29
Spangap Ltd521|FlexibusHatton - Norton Lindsey - Wolveton - Stratford2018-05-29
Spangap Ltd203|FlexibusPrincethorpe - Birdingbury - Leamington Hastings - Dunchurch - Rugby2018-05-29
Spangap Ltd735Coventry - Furnace End via Fillongley2018-05-01
Spangap Ltd209|FlexibusLawford Heath - Cawston Grange - Rugby2018-05-29
Spangap Ltd212|FlexibusBidford - The Graftons - Great Alne - Stratford2018-05-29
Spangap Ltd504|FlexibusStratford - Old Town - Stratford2018-05-29
Spangap Ltd508|FlexibusWhitnash - Leamington2018-05-29
Arriva Midlands North Ltd65Robert Peel Hospital - Tamworth - Nuneaton2018-05-29
Arriva Midlands North Ltd786Tamworth - Polesworth - Austrey2018-05-29
Catteralls of Southam Ltd503Long Itchington - Southam - Bishops Itchington - Avon Dassett2018-05-29
Mike De Courcey Travel Ltd735Coventry - Furnace End via Fillongley2018-05-01
Mike De Courcey Travel Ltd585SCoventry Station - Rugby via Brinklow2018-05-01
Mike De Courcey Travel Ltd582 Warwickshire College - Brinklow via Baginton2018-05-01
Mike De Courcey Travel Ltd79Bede Village - Bedworth - Collycroft - Bermuda Park - Nuneaton2018-05-29
Diamond Bus Ltd16Tamworth - Ventura Park - Kingsbury2018-05-29
Diamond Bus Ltd27Stratford - Welford - Long Marston - Welford - Stratford2018-05-29
Diamond Bus LtdX19Stratford - Alcester - Studley - Redditch2018-05-29
Diamond Bus Ltd16SKingsbury - Water Orton - Castle Bromwich2018-05-29
Diamond Bus Ltd229Stratford - Aston Cantlow - Snitterfield - Aston Cantlow2018-05-29
Centrebus Holdings Ltd79Bede Village - Bedworth - Collycroft - Bermuda Park - Nuneaton2018-05-29
Centrebus Holdings Ltd208Nuneaton - Cumberland Drive - Raywoods - Manor Court Road2018-05-29
Accessible Transport Group Limited223Solihull - Kingsbury via Coleshill,Water Orton2018-06-04
Accessible Transport Group Limited201Nuneaton - St Nicolas Park Drive - Higham Lane - Nuneaton2018-05-29
Accessible Transport Group Limited228Coleshill - Maxstoke - Shustoke - Whitacre Heath - Kingsbury2018-05-29
Accessible Transport Group Limited224No Mans Heath - Newton Regis - Seckington - Alvecote - Tamworth2018-05-29
Accessible Transport Group Limited219Austrey - Warton - Polesworth - Atherstone2018-05-29
Accessible Transport Group Limited539Coventry - Kenilworth via Baginton, NAC2018-05-01
Accessible Transport Group LimitedB1Bedworth - Dalton Road - Bedworth2018-05-29
Accessible Transport Group Limited216Coleshill - Whitacre Heath - Lea Marston - Middleton - Tamworth2018-05-29
Johnsons (Henley) Ltd77AFenny Compton - Gaydon - Lighthorne Heath - Leamington2018-05-29
Johnsons (Henley) LtdP&RBishopton Park & Ride - Stratford2018-05-29
Johnsons (Henley) Ltd5Stratford - Justins Avenue - Maybird Centre - Stratford2018-05-29
Johnsons (Henley) Ltd4Stratford - Bridgetown - Trinity Mead - Bridgetown - Stratfo2018-05-29
Johnsons (Henley) Ltd77Avon Dassett - Kineton - Gaydon - Lighthorne Heath - Leamington2018-05-29
Community MinibusL1Lilbourne - Rugby2018-05-29
Rowe Coaches735Coventry - Furnace End via Fillongley2018-05-01
Midland Red (South) Ltd18Nuneaton - Arleys - Ansley - Galley Common - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd4Nuneaton - Horeston Grange - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd56Nuneaton - Coventry via Bulkington2018-05-01
Midland Red (South) Ltd763Atherstone - Birchley Heath - Atherstone2018-05-29
Midland Red (South) Ltd9Nuneaton - The Raywoods - Stockingford - The Raywoods - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd4Brownsover - Rail Station - Rugby - Bilton - Admirals Estate2018-05-29
Midland Red (South) Ltd86Coventry - Overslade via Rugby2018-05-01
Midland Red (South) Ltd5ANuneaton - Camp Hill - Chapel End - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd64Leamington - Radford Semele - Ufton - Southam - Long Itching2018-05-29
Midland Red (South) LtdSLKenilworth Railway Station - Kenilworth2018-05-29
Midland Red (South) LtdU17Coventry - Leamington via University of Warwick2018-05-01
Midland Red (South) Ltd766Tamworth - Dordon - Grendon - Atherstone2018-05-29
Midland Red (South) Ltd1 Brownsover - Mid Warks College via Binley2018-05-01
Midland Red (South) Ltd67Lillington - Stud Farm - Leamington - Sydenham2018-05-29
Midland Red (South) Ltd41Nuneaton - Chapel End - Ansley Common - Birchley Heath - Atherstone2018-05-29
Midland Red (South) LtdX17Warwick - Startford via Wellesbourne2018-05-01
Midland Red (South) Ltd17BCoventry - North Warks College via Gun Hill2018-05-01
Midland Red (South) Ltd18ANuneaton - Coleshill2018-05-01
Midland Red (South) LtdX19Stratford - Alcester - Studley - Redditch2018-05-29
Midland Red (South) LtdX18Coventry - Stratford via Warwick2018-05-01
Midland Red (South) Ltd3ALawford Green - Long Lawford - Rugby - Hillmorton - Rugby2018-05-29
Midland Red (South) Ltd55Nuneaton - Coventry via Bedworth2018-05-01
Midland Red (South) Ltd762Atherstone - St Georges Road - Atherstone2018-05-29
Midland Red (South) LtdX69Coventry - Kenilworth via JLR2018-05-01
Midland Red (South) Ltd18Nuneaton - Arleys - Ansley - Galley Common - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd2Weddington - Nuneaton - Attleborough - Red Deeps - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd4Brownsover - Rail Station - Rugby - Bilton - Admirals Estate2018-05-29
Midland Red (South) Ltd57ANuneaton - Coventry via Bedworth2018-05-01
Midland Red (South) Ltd63Clifton - Rugby - Dunchurch - Long Itchington - Southam2018-05-29
Midland Red (South) LtdU1University of Warwick - Leamington UNIBUS2018-05-01
Midland Red (South) Ltd665Leamington - Harbury - Southam - Napton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd18Nuneaton - Arleys - Ansley - Galley Common - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) LtdX16Coventry - Stratford via Warwick2018-05-01
Midland Red (South) Ltd16XStratford-Upon-Avon - Leamington Limited Stop2018-05-01
Midland Red (South) Ltd18Coventry - Warwick via Leamington2018-05-01
Midland Red (South) Ltd67BCubbington - Lillington - Leamington - Bishops Tachbrook - K2018-05-29
Midland Red (South) LtdX18Stratford - Evesham2018-05-01
Midland Red (South) Ltd3Newbold - Rugby - Hillmorton - Rugby - Newbold2018-05-29
Midland Red (South) Ltd516Studley - Leamington2018-05-01
Midland Red (South) Ltd7Nuneaton - Whitestone - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) LtdX68Cubbington - Coventry via Leek Wootton2018-05-01
Midland Red (South) Ltd17ANuneaton - Stockingford - Old Arley - Ansley - Stockingford - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd57Hinckley - Coventry via Nuneaton2018-05-01
Midland Red (South) LtdNU1University of Warwick - Leamington UNIBUS2018-05-01
Midland Red (South) Ltd65Leamington - Harbury - Bishops Itchington - Southam - Napton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd4Brownsover - Rail Station - Rugby - Bilton - Admirals Estate2018-05-29
Midland Red (South) Ltd5Nuneaton - Chapel End - Camp Hill - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) LtdU2Warwick Uni - Sydenham/Leamington via Kenilworth2018-05-01
Midland Red (South) Ltd767Tamworth - Dordon - Atherstone - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd16AStratford - Leamington2018-05-01
Midland Red (South) Ltd18Warwick - Stratford2018-05-01
Midland Red (South) Ltd67ACubbington - Lillington - Leamington - Harbury - Kineton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd68Cubbington - Lillington - Leamington - Warwick Gates - Warwick2018-05-29
Midland Red (South) LtdX17Coventry - Warwick via Leamington2018-05-01
Midland Red (South) Ltd1Weddington - Nuneaton - Red Deeps - Nuneaton2018-05-29
Midland Red (South) Ltd48Atherstone/Leicester - Coventry via Nuneaton2018-05-01
Midland Red (South) LtdX77Kenilworth - Leamington - Lighthorne Heath - Jaguar Land Rover2018-05-29
Midland Red (South) LtdX48Atherstone - Coventry via Nuneaton2018-05-01
Midland Red (South) Ltd17Nuneaton - Stockingford - Old Arley - Ansley - Stockingford - Nuneaton2018-05-29
Shipston Link5Barton On The Heath - Long Compton - Cherington - Lower Brailes - Banbury2018-05-29
Shipston Link1Shipston - Ettington - Halford - Shipston2018-05-29
Shipston Link9Shipston On Stour Town Service2018-05-29
Shipston Link10Stratford - Ilmington - Shipston - Brailes - Whichford2018-06-02
Shipston Link8Shipston - Burmington - Wolfords - Stretton On Fosse - Shipston2018-05-29
Shipston Link2Shipston - Tysoe - Oxhill - Shipston2018-05-29
Shipston Link6Shipston - Stretton On Fosse - Todenham - Moreton In Marsh2018-05-29
Shipston Link4Shipston Stour - Armscote - Ilmington - Shipston On Stour2018-05-29
Shipston Link7Shipston - Long Compton - Cherington - Brailes - Shipston2018-05-29
Shipston Link3Shipston - Cherington - Stourton - Whichford - Long Compton - Chipping Norton2018-05-29
West Midlands Travel Ltd772Exhall - Bluecoat C.E. Sch via Bedworth,Ash Green2018-05-01
T C HallB59Aldermans Green - Ash Green School via Bedworth2018-05-01
West Midlands Travel LtdX70Birmingham - Chelmsley Wood via Castle Bromwich2018-05-01
Search Geopunk
map of Warwickshire